කෝණ ස්වීපර්ස්

  • Skid Steer Angle Sweeper සමඟින් විශාල ප්‍රදේශ කාර්යක්ෂමව අතුගාන්න

    Skid Steer Angle Sweeper සමඟින් විශාල ප්‍රදේශ කාර්යක්ෂමව අතුගාන්න

    ස්කීඩ් ස්ටියර් ලෝඩර් කෝණ ස්වීපර්ට ඉදිකිරීම්, නාගරික සහ කාර්මික යන ක්ෂේත්‍රවල සැහැල්ලු සහ බර වැඩ පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යයන් දෙකම හැසිරවීමට හැකි වේ.කෝණ කොස්ස අපද්‍රව්‍ය ඉදිරියට අතුගා දමයි, පිකප් අතුගාන්නා ලෙස එයට අපද්‍රව්‍ය අතුගාන්නාගේ ශරීරයට එකතු කළ නොහැක, ඒ වෙනුවට, එය තමා ඉදිරිපිටම අපද්‍රව්‍ය එකට අතුගා දමයි.