පැලට් ගෑරුප්පු

  • පැලට් ෆෝක්

    පැලට් ෆෝක්

    Skid steer loader pallet fork pallet fork tines යුගලයකින් සමන්විත වේ.එය ඔබගේ ස්කීඩ් ස්ටියර් කුඩා ෆෝක්ලිෆ්ට් එකක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට පහසු මෙවලමකි.පැලට් ගෑරුප්පු සහිත ස්කීඩ් ස්ටියර් ලෝඩරයක් සමඟින්, ඔබට ටොන් 1 සිට 1.5 දක්වා අඩු සියලුම පැලටීකරණය කරන ලද භාණ්ඩ පහසුවෙන්, ඉක්මනින්, කාර්යක්ෂමව සහ එසවීම, චලනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම වැනි පිරිවැය ඵලදායී ලෙස හැසිරවිය හැක.