අල්ෙපෙනති සහ බුෂිං

  • කැණීම් යන්ත්‍රයේ තාප පිරියම් කරන ලද තද කටු සහ බුෂිං

    කැණීම් යන්ත්‍රයේ තාප පිරියම් කරන ලද තද කටු සහ බුෂිං

    බුෂිං යනු යාන්ත්‍රික කොටස් වලින් පිටත කුෂන් ලෙස භාවිතා කරන මුදු කමිසයකි.බුෂිං බොහෝ භූමිකාවන් ඉටු කළ හැකිය, සාමාන්යයෙන්, එය උපකරණ ආරක්ෂා කරන සංරචක වර්ගයකි.බුෂිං මගින් උපකරණ ඇඳීම, කම්පනය සහ ශබ්දය අඩු කළ හැකි අතර, එය විඛාදනය වැළැක්වීමේ බලපෑමක් මෙන්ම යාන්ත්‍රික උපකරණ නඩත්තු කිරීමට පහසුකම් සපයයි.