පාෂාණ බාල්දිය

  • බර වැඩ සඳහා පාෂාණ බාල්දිය

    බර වැඩ සඳහා පාෂාණ බාල්දිය

    අත්කම් කැණීම් යන්ත්‍ර බර පාෂාණ බාල්දි ප්‍රධාන තලය, පැති තලය, පැති බිත්තිය, පැති ශක්තිමත් කරන ලද තහඩුව, කවච තහඩුව සහ පසුපස තීරු වැනි ශරීරය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඝන වානේ තහඩු සහ ප්‍රතිරෝධක ද්‍රව්‍ය ගනී.මීට අමතරව, බර පාෂාණ බාල්දිය වඩා හොඳ විනිවිද යාමේ බලයක් සඳහා සම්මත මොට වර්ගය වෙනුවට පාෂාණ වර්ගයේ කැණීම් බාල්දියේ දත් ලබා ගනී, මේ අතර, පැති තලය සඳහා වන බලපෑමට සහ ඇඳීමට ඔරොත්තු දීම සඳහා පැති කටර් පැති ආරක්ෂකයට ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.