යාන්ත්රික ඉක්මන් සම්බන්ධකය

  • Pin Grab Type Mechanical Quick Coupler

    Pin Grab Type Mechanical Quick Coupler

    අත්කම් යාන්ත්‍රික ඉක්මන් කප්ලර් යනු පින් ග්‍රාබ් වර්ගයේ ඉක්මන් කප්ලර් ය.චංචල කොක්කයට සම්බන්ධ වන යාන්ත්‍රික ඉස්කුරුප්පු සිලින්ඩරයක් ඇත.අපි සිලින්ඩරය සකස් කිරීමට විශේෂ යතුර භාවිතා කරන විට, එය දිගු කිරීමට හෝ පසුබැසීමට, කොක්කෙන් ඔබේ ඇමුණුමේ පින් එක අල්ලා ගැනීමට හෝ නැති වීමට හැකි වනු ඇත.අත්කම් යාන්ත්‍රික ඉක්මන් කප්ලර් සුදුසු වන්නේ 20t පන්තියට අඩු කැණීම් යන්ත්‍රයට පමණි.